01

پلتفرم B2B

راه ارتباطی آنلاین کسب و کار ها در سراسر دنیا با پلتفرم های B2B در حال انجام است که شاخص ترین پلتفرم علی بابا می باشد.

02

پروژه لجستیک

مدیریت حمل و نقل و باربری از موارد بسیار مهم در صنعت می باشد. شرکت ها در سراسر دنیا نیازمند نرم افزار هایی جهت مدیریت باربری میباشند که پروژه لجستیک از جمله این نرم افزار هاست.

03

هوشمند سازی معادن

معادن در سراسر جهان همواره به علت کمبود امکانات و تکنولوژی با چالش های مختلفی سرو کار دارند که میتوان با هوشمند سازی معادن آنها را بر طرف نمود

با کیمیا دیجیتال همراه شوید

شـرکت بین المللـی راهکارهـای نویـن کیمیا دیجیتـال بـا رسـالت توسـعه سـازمانها و کسـب وکارها از منظــر دیجیتــال ســفر خــود را شــروع کــرده اســت

با کیمیا دیجیتال همراه باشید
راهکار های سازمانی تحول دیجیتال

شـرکت بین المللـی راهکارهـای نویـن کیمیا دیجیتـال بـا رسـالت توسـعه سـازمانها و کسـب وکارها از منظــر دیجیتــال ســفر خــود را شــروع کــرده اســت. کیمیــا دیجیتــال علاوه بــر ارائــه راهکارهــای متنــوع در حــوزه پلتفرمهــای تخصصــی در صنایــع نفــت و گاز ، معــادن، فــولاد، حوزه هــای مالــی، حمل ونقـل و مدیریتـی از طریـق خدمـات حرفـه ای مشـاوره ای و آمـوزش رهبـران دیجیتـال بـا تکیـه بـر شـرکای تجـاری مطـرح و مجـرب بین المللـی خـود همـواره به دنبـال ارتقـا سـطح دانـش دیجیتـال مشـتریان و همسـفران خـود بـوده اسـت. کیمیا دیجیتال علاوه بــر اقدامــات فــوق به منظــور بســط هرچــه بیشــتر دانــش روز در حــوزه صنعـت 4.0 راهکارهـای تحـول دیجیتالـی، اقـدام بـه انتشـار ویژه نامـه کیمیـا دیجیتـال، به عنـوان اولیــن نشــریه تخصصــی تحــول دیجیتــال صنعتــی کــرده اســت. در ایــن ویژه نامــه تـلاش بر این است علاوه بـر مطالـب اساسـی حـوزه صنعـت 4.0 ،در یـک حـوزه صنعـت مطالـب مناسـب با راهکارهـای تحـول دیجیتـال نیـز ارائـه گـردد تـا دیـدگاه و دانـش مخاطبـان نسـبت بـه حوزه هـای مذکـور افزایـش یابـد. همچنیــن ســعی گردیــده تــا بخشهایــی از گــپ و گفــت تخصصــی تیــم کیمیــا دیجیتــال بــا متخصصیـن و مجربیـن حـوزه دانشـگاه و صنعـت نیـز انتشـار یابـد تـا دیـدی چنـد جانبـه در مـورد موضوعــات هــر شــماره بــه مخاطبــان منتقــل گــردد

هوشمند سازی سازمان شما در تخصص کیمیا دیجیتال است

در کیمیا دیجیتال میزبان شما هستیم
تا بهترین تجربه تحول دیجیتال را داشته باشید

0
پروژه های در حال انجام
0
شرکای تجاری
0
پروژه های بین المللی
0
تعداد پرسنل

دپارتمان های کیمیا دیجیتال

شرکت راهکارهای نوین کیمیا دیجیتال در دپارتمان های مختلف با همکاری شرکای بین المللی فعالیت خود را آغاز نمود.

درصد رضایتمندی
/ 100

شرح خدمات

گردآوری داده‌های متنوع از درون و برون سازمان و تحلیل داده‌ها به‌منظور استخراج سناریوهای تصمیم‌گیری در دنیای متغیر و پررقابت امروز امری حیاتی برای کسب‌وکارهاست. راهکارهای پلتفرم محور KimiaDTS در صنایع نفت و گاز، معدن، فولاد و سازمان‌های متوسط و بزرگ، ابزار کلیدی مدیران در توسعه و بهره‌وری مجموعه‌های تحت مدیریت ایشان می‌باشد.شریک تجاری بین المللی کیمیا دیجیتال در این حوزه شرکت زیفرا(zyfra) با سابقه 31 ساله در زمینه توسعه و پیاده سازی راه حل های مبتنی بر فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و اتوماسیون می باشد و تجارت جهانی را به سمت industry4.0 هدایت میکند.

درصد رضایتمندی
/ 100

شرح خدمات

تدوین مسیر سفر دیجیتال سازمان‌ها مبتنی بر بنچمارک‌های بین‌المللی و منطبق با نمونه‌های جهانی به سازمان‌ها کمک خواهد کرد تا مسیر تحول دیجیتال خود را کاملاً صریح و مشخص در دست داشته باشند.در مسیر تحول سازمانی در شرکت شما کیمیا دیجیتال در تلاش است که با کمترین هزینه در بلندمدت حداکثر سود را برای کسب و کار شما فراهم نماید.در این مسیر شرکت استراتژی پارتنر شریک تجاری بین المللی ما با بیش از 20 پروژه موفق در حوزه تحول دیجیتال و مشاوره کنار شما قرار خواهند گرفت

درصد رضایتمندی
/ 100

شرح خدمات

تحول دیجیتال سازمانها، ایجاد دانش و بینش دیجیتال در بین مدیران و کارشناسان است. در این راستا و به منظور مهارت افزایی دیجیتال رهبران و کارشناسان، KimiaDTS با استفاده از پرورش و مهارت افزایی استعداد های دیجیتال به صورت کاربردی و عملی با استفاده از اساتید داخلی و خارجی و بر اساس متدهای روز دنیا در مسیر انتقال دانش لازم در حوزه تحول دیجیتال خدمات زیر را به مدیران و کارشناسان سازمان ها ارائه میکند. ویژگی دوره های آکادمی تحول دیجیتال شامل:
استفاده از تکنولوژی و فناوریهای به روز مانندAI – AR – VR
استفاده از مجرب ترین اساتید
همکاری با اساتید خارج از کشور
به روز ترین و بهترین محتوای آموزشی
آموزش پروژه محور وCase Study
بازدیدهای هوشمند داخلی و خارجی

درصد رضایتمندی
/ 100

شرح خدمات

برای اولین بار شرکت کیمیا دیجیتال به منظور ارتقا سطح دانش مدیران ارشد صنایع کشور متمرکز بر دنیای پررقابت انقلاب صنعتی چهارم اقدام به انتشار مجله تخصصی تحول دیجیتال نموده است.به واسطه این مجله به اطلاعات روز دنیا و مطالعه های موردی در راستای تحول دیجیتال و تاثیرات انقلاب صنعتی 4.0 برروی صنایع با زبان آمار و ارقام دسترسی پیدا خواهید نمود.

خدمات و محصولات کیمیا دیجیتال

چالش‌های سازمان‌ها باتوجه‌به تغییرات و افزایش داده‌های متنوع و متعدد در دنیای امروز چندین برابر شده است.اگرچه راهکار ERP سازمانی تا حدی چالش‌ها را کمتر کرده است، اما تا به این لحظه توانایی مدیریت و تحلیل داده¬ها به¬نحوی¬که منجر به تصمیمات دقیق مدیریتی شود را کسب نکرده است. KimiaDTS با ارائه پلتفرم‌های اختصاصی سازمانی، گردآوری همه‌جانبه داده‌ها از درون و برون سازمان را فراهم می‌کند و با انجام تحلیل داده‌ها مبتنی بر هوش مصنوعی، سناریو های چندوجهی را جهت تصمیم‌گیری در اختیار مدیران قرار می‌دهد

مسیر دهی کیمیا دیجیتال

با توجه به نیاز شدید کشور به ورود به حوزه های تحول دیجیتال و ضرورت به روزرسانی تکنولوژی و دانش های جدید در حوزه صنعت نسل چهار در صنایع مختلف

پس از تحقیق و کار مطالعاتی برروی نیازهای این حوزه، هلدینگ کیمیا سپهر آذرخش تصمیم بر تاسیس شرکت راهکارهای نوین کیمیا دیجیتال برای رفع نیازهای صنایع بالادستی کشور در حوزه نفت و گاز، معدن و فولاد اتخاذ نمود. هدف از تاسیس کیمیا دیجیتال این است که در سه بخش آموزش افراد و مدیران در حوزه های تحول دیجیتال، تدوین استراتژی های کلان سازمان ها در حوزه نقشه راه تحول دیجیتال و پیاده سازی راهکارهای پلتفرم محور به همراهی استفاده از تکنولوژی های نوظهور مانند: هوش مصنوعی، رباتیک، دیتا آنالیتیک و ... به ارتقا سطح بلوغ سازمان‌ها و کشور در این زمینه بپردازد. بدین واسطه شرکت راهکارهای نوین کیمیا دیجیتال در دپارتمان های مختلف با همکاری شرکای بین المللی فعالیت خود را آغاز نمود.

تجزیه و تحلیل داده ها

امروزه حجم داده‌های در گردش که تقریباً 90% آن در 2 سال گذشته ایجاد شده، به‌طور تصاعدی در حال افزایش است. ازآنجایی‌که منابع این داده‌ها مختلف می‌باشد، شناسایی، ادغام و درک آن‌ها دشوار است. اما کسب‌وکارها نمی‌توانند این اطلاعات ارزشمند را نادیده بگیرند

02

ایجاد تجربه و فرهنگ تحول دیجیتال

فرهنگ دیجیتال به معنای انعطاف‌پذیر بودن و داشتن نیروی کاری است که می‌تواند به چالش‌های جدید پاسخ دهد. طبق تحقیقات، فرهنگ دیجیتال از سه طریق به شرکت‌ها کمک می‌کند تا در بازار رقابتی باقی بمانند:

  • سازگاری با محیط‌های تجاری

  • استفاده مؤثر از تکنولوژی

  • ارائه تأثیر ذی‌نفعان به‌طور مداوم

01

چابکی و شفافیت

  • سازگاری: توانایی تغییر سریع استراتژی‌، بدون ایجاد اختلال در جریان پروژه

  • کار گروهی و مشارکت: ترکیب اصل ششم و چهارم سبب کار گروهی و مشارکت بیش‌تر میان افراد تیم.

  • تمرکز بر نیازهای مشتریان: رضایت ذی‌نفعان یک محرک کلیدی برای توسعه.

  • آشکار بودن میزان هزینه‌ها و بازه‌های زمانی.

04

پشتیبانی 24/7

تیم تخصصی کیمیا دیجیتال در تمام بخش ها و خدمات خود دارای پشتیبانی همه جانبه به منظور دسترسی سریع و کارآمد ذی نفعان می باشد

03

سخن مدیران

سخن کوتاه مدیران کیمیا با شما عزیزان